Program Stypendialny Fundacji Invictus 2020 r.

Cel: aktywizacja społeczno-sportowa dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Dla Kogo: dzieci, których średnia dochodu na członka rodziny nie przekracza 550 zł/członka/m-c

Kiedy przyjmowane są wnioski: wnioski przyjmujemy tylko raz w roku w okresie od 01 kwietnia do 30 maja

Na co: stypendia przede wszystkim przyznawane są na udział w organizowanych przez fundację imprezach sportowych np. MJsCamp, a także w formie pieniężnego i/lub rzeczowego wsparcia uzdolnionych sportowo dzieci. Oznacza to, że dziecko, które otrzyma stypendium będzie miało opłacony/ufundowany udział w w/w campie i/lub otrzyma wsparcie finansowe lub rzeczowe w postaci sprzętu sportowego.

Procedura ubiegania się o stypendium sportowe: 

Krok 1. Przeczytaj "Regulamin przyznawania stypendiów"

Krok 2.

a. sprawdź w jakim okresie przyjmowane są wnioski

b. pobierz wniosek o przyznanie stypendium, wypełnij go, wydrukuj i podpisz

c. przygotuj kopię zeznania rocznego za poprzedni rok

d. wydrukuj, wypełnij i podpisz zgodę na przetwarzanie danych i udostępnianie wizerunku osób nieletnich

e. skany lub zdjęcia wszystkich powyższych dokumentów prześlij na adres: mjscamp@fundacjainvictus.pl 

 

Krok 3. 

Oczekuj na informację zwrotną ze strony fundacji. Zazwyczaj rozpatrywanie wniosków trwa do 4 tygodni. Każdy złożony wniosek, bez względu na efekt, otrzymuje od nas informację zwrotną.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin przyznawania stypendiów - pobierz

Wniosek o przyznanie stypendium - pobierz 

Zgoda na przetwarzanie danych i udostępnianie wizerunku osób nieletnich - pobierz 

© 2012 by Fundacja Invictus

Darmowy Program PIT dostarcza
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
w ramach projektu PITax.pl dla OPP.