Lepsze jutro

Projekt "Lepsze jutro" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu: aktywizacja społeczno-zawodowa do 31.12.2018 r. 90 os. (50K/40M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących w woj. wielkopolskim wg Kodeksu Cywilnego, pozostających w 100% biernymi zawodowo, w tym 9 osób (5K/4M) niepełnosprawnych(ON) w stopniu umiarkowanym, 27 os.(15K/12M) korzystających z PO PŻ i 18 os. (10K/8M) spełniających przesłankę ubóstwa doświadczających wykluczenia wielokrotnego.

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na 01i/11/2017/LJ

W związku z realizacją projektu pn. "Lepsze jutro" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 7. Włączenie społeczne, Działanie: 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie: 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe, Fundacja INVICTUS zaprasza do złożenia odpowiedzi za zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu sal szkoleniowych na zajęcia w ramach projektu. 

Treść zapytania

© 2012 by Fundacja Invictus

Darmowy Program PIT dostarcza
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych
w ramach projektu PITax.pl dla OPP.